Είδη καθαριότητας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ, εκτιμώμενης αξίας 6.451,60€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.548,38€, τα οποία αντιστοιχούν στην ομάδα Γ-1.6 του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχετ. η με αριθ. Π1/2017 μελέτη και η με αριθ. πρωτ. 6122/29-3-2017 διακήρυξη). Για την ανωτέρω ομάδα, με την με αριθ. 37/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω διακήρυξης.
Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ (σχετ. η με αριθ. 05/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου και η βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του νομικού προσώπου, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/52).
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ μέχρι την Τρίτη 11/4/2017 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το συνημμένο «ΤΕΥΔ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης». (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, που αναφέρει η διακήρυξη).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος πριν τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να μας αποστείλει τα δικαιολογητικά τα οποία δηλώνει με το ΤΕΥΔ ότι έχει, βάσει των απαιτούμενων από τη με αριθ. 6122/29-3-2017 διακήρυξη. Τα εν λόγω δικαιολογητικά (παρ. 2.2.9.2. της διακήρυξης) είναι τα εξής: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, για την απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 2.2.3.1. της διακήρυξης, β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, παρ. 2.2.3.2. της διακήρυξης, γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας, για την απόδειξη ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της περίπτωσης β της παρ. 2.2.3.4. της διακήρυξης, δ) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής του δραστηριότητας, παρ. 2.2.4. της διακήρυξης, ε) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας, παρ. 2.2.5. της διακήρυξης, στ) i. κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, προσκομίζοντας στοιχεία συμβάσεων (όπως τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα) που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τελευταία τριετία, ii. κατάλογο με το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, που διαθέτουν, iii. κατάλογο με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, iv. αναγνωρισμένα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας, παρ. 2.2.6. της διακήρυξης και τέλος ζ) πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 ή ισοδύναμο, για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 της διακήρυξης.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ..
Στην περίπτωση των Ενώσεων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.
Τα μέλη της Ένωσης υποβάλουν κοινή προσφορά και ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν.
Στο συμφωνητικό συνεργασίας οι συμμετέχοντες στην Ένωση : α) θα δηλώνουν από κοινού ότι, αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την ευθύνη συμμετοχής τους στη διαδικασία καθώς και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας, β) θα ορίζουν εκπρόσωπο της Ένωσης, γ) θα αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. Η Ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση, κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Βασίλειος Νικόλαος Τσουπράς


ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π1-2017

ΤΕΥΔ_Γ-1.6 καθαριστικά Τετράπολις

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ-1.6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της διακήρυξης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •