προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την την προμήθεια ενός κεντρικού server Η/Υ για την υποστήριξη του λογισμικού της επιχείρησης, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (2.150,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα:

 1. SERVER

HP ProLiant ML350 Gen9

 • ML10 G9Model: HPE ProLiant ML10 Generation9 (Gen9)

 • CPU: Intel Xeon E3-1225v5 (3.3GHz/4-core/80W) Processor Kit

 • Μemory: 1 x HPE 8GB Single Rank x8 PC4-17000P-E (DDR-2133) Unbuffered CAS-15 Standard Memory Kit

 • HPE 8GB 2Rx8 PC4-2133P-E-15 STND Kit

 • HDD: 2x HP 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug MDL HDD 1yr Warranty (up to 4 NHP LFF SATA)

 • HPE 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Entry 512e 1yr Warranty Hard Drive for ML10, Microserver

 • Power supply: 1 x HPE 300W Multi-Output Power Supply Kit

 • Optical Drives: HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack Gen9 Optical Drive • LAN: Intel Ethernet Connection I219-LM

 • Interfaces: 2x display port, 1 Network RJ-45, 4x USB 3.0, 3x USB 2.0

 • Storage Controller: Intel RST controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA Only

 • Form Factor: Tower

 • Warranty: Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ WINDOWS
 • Microsoft Windows Server 2012 Std ROK

 1. Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Μετάπτωσης και Μεταφοράς Δεδομένων.

 2. MONITOR

Μία (1) οθόνη 20΄΄ με ανάλυση 1440Χ900 και τύπος Panel: IPS.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα και εντός 10 ημερών και μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απ

όσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

ΡΙΖΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΙΔΩ

Σχολιάστε