δάπεδο ασφαλείας

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφάλειας παιδικών χαρών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφάλειας, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος, με συστημικό αριθμό 70841. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 225.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22.03.2019 και ώρα 23:59, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι 29.03.2019 και ώρα 10:30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής, για τις ομάδες Α και Β (τμήματα 1 και 2 αντίστοιχα) του διαγωνισμού, είναι 3.376,00 Ευρώ (2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ).  Ανά ομάδα (τμήμα) θα διαμορφωθεί αναλογικά. Οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην σχετική μελέτη – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Οι Φορείς χρηματοδότησης είναι: α) Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , για τις επιλέξιμες δαπάνες από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  (σχετ. η με αριθμό πρωτ. 31228/21-6-2018 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα) με ποσό 169.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24% 40.645,16 Ευρώ). Δαπάνη χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 210.000,00 Ευρώ. β) Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ με ίδιους πόρους για τις μη επιλέξιμες από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δαπάνες. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος με ποσό 12.096,77 € (πλέον του ΦΠΑ 24% 2.903,22 Ευρώ). Δαπάνη από ίδιους πόρους συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 14.999,99 Ευρώ.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), δηλ.  συνολική καθαρή αξία 181.451,61 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 43.548,39 Ευρώ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Μαραθώνας  28.02.2019

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Γεώργιος Κοροβέσης


Διευκρίνιση 1η

Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής στο κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμό πρωτ. 4341/28-2-2019 η εγγύηση συμμετοχής, για το σύνολο του διαγωνισμού δηλ. για τις ομάδες Α και Β (τμήματα 1 και 2 αντίστοιχα) του διαγωνισμού, δεν είναι 3.376,00 Ευρώ, αλλά το ορθό είναι 3.629,03 Ευρώ (2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ) όπως ορθά αναφέρεται και στο κείμενο της διακήρυξης.

Ανά ομάδα (τμήμα) θα διαμορφωθεί αναλογικά. Δηλαδή :

Για την Ομάδα Α – Τμήμα 1 η εγγύηση συμμετοχής θα είναι : 3.387,10 €.

Για την Ομάδα Β – Τμήμα 2 η εγγύηση συμμετοχής θα είναι : 241,94 €

Για τις Ομάδες Α και Β Τμήματα 1 και 2 η εγγύηση συμμετοχής θα είναι: 3.629,03 Ευρώ

 

Μαραθώνας  05.03.2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου


Διευκρίνιση 2η

Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού η χρήση οποιουδήποτε τίτλου που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, καθώς παρατηρήθηκε ότι εκ παραδρομής διαφέρει στα κείμενα αυτών, δηλαδή α) σε κάποια αναφέρεται: «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφάλειας, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος» και β) σε άλλα αναφέρεται: «προμήθεια και τοποθέτηση  εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνα». Ο αριθμός πρωτ. 4341/28-2-2019 της Διακήρυξης, καθώς και ο συστημικός αριθμός 70841 του διαγωνισμού, προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση το διαγωνισμό, οπότε δεν δημιουργείται πρόβλημα.

 

Μαραθώνας  08.03.2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου


 

Σχολιάστε