κιγκλιδώματα παράθυρα

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και παραθύρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση δέκα οκτώ (18) τεμαχίων κιγκλιδωμάτων και δύο (2) τεμαχίων σταθερών παραθύρων από αλουμίνιο για το κτήριο Διοίκησης στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, για λόγους ασφαλείας του κτηρίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) με ΦΠΑ, προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα:

  1. Δέκα οκτώ (18) τεμάχια εξωτερικές σιδεριές για το κτήριο Διοίκησης και συγκεκριμένα:
  • Δέκα τέσσερα (14) τεμάχια διαστάσεων 1,37Χ 0,87μ
  • Δύο (2) τεμάχια διαστάσεων 0,56Χ0,76 μ
  • Ένα (1) τεμάχιο διαστάσεων 2,71Χ0,87 μ
  • Ένα (1) τεμάχιο διαστάσεων 1.50Χ1.00 μ.
  1. Οι σιδεριές θα είναι κατασκευασμένες από μασίφ σίδερο 16mm στο πάνω και κάτω μέρος αυτών καθώς και με μασίφ σίδερο στρογγυλό 16 mm τα κάθετα στοιχεία αυτού ανά 10 -11cm τουλάχιστον απόσταση το καθένα.
  2. Οι σιδεριές θα είναι βαμμένες με μίνιο και μετά με χρώμα μπλε.
  3. Δύο (2) τεμάχια σταθερών παραθύρων από αλουμίνιο με μονό υαλοπίνακα, διαστάσεων 0,98Χ1,08 μ. για το γραφείο υποδοχής του κτηρίου Διοίκησης, με ημικύκλιο άνοιγμα στην βάση των υαλοπινάκων.
  4. Η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή, η βαφή και η τοποθέτηση συμπεριλαμβάνεται στην ως άνω τιμή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα και εντός 10 ημερών και μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

ΡΙΖΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΙΔΩ

Σχολιάστε