Προμήθεια νερών & εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της 26/05/2019 καθώς και της 02/06/2019 εκτιμώμενης αξίας 2.819,40 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 21/05/2019 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 9918/22-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 63ΓΝΩΛΜ-ΦΤΖ  και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 196.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει:

Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της από 21/05/2019 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ότι  θα τηρεί τους  κανόνες υγείας και ασφάλειας και τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Υπ. Απόφ. 1100/1987 ΦΕΚ 788/Β΄/31-12-1987).

 

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 11:30 π.μ., σε δύο στάδια, τα οποία δύναται να είναι την ίδια ημέρα.

 

Ο Εκτελών χρέη Δημάρχου

 

 Βάιος Θανασιάς

 

Σχολιάστε