Προμήθεια νωπών ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Προμήθεια νωπών ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια νωπών ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» σύμφωνα με την 42/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν άγονου τμήματος του Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων», εκτιμώμενης αξίας 1.197,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική έκθεση Π1/2019 του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ομάδα Γ-2.7 «Νωπά Ψάρια Τετράπολις».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί :

α) η με αριθ. πρωτ. 100/31-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ρ1ΞΟΠΠ-5ΜΨ και

β) η βεβαίωση επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 54.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Δευτέρα 02/03/2020 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης μέχρι ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
  2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθ. Π1/2019 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, ως προς την ομάδα Γ-2.7 Νωπά Ψάρια Τετράπολις.
  5. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  6. Το συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.

Στο φάκελο θα αναγράφεται:

α. ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

γ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

δ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π1-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ_2.7

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ_2.7

Σχολιάστε