Πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης

Προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης, καθρεπτών κ.λπ.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης – καθρεπτών – μειωτήρων ταχυτήτων. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.991,44 € με το Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχουν εκδοθεί:

α) Η με αριθ. πρωτ. 5767/29-03-2018  (ΑΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω4Δ2ΩΛΜ-ΣΙΨ), κατόπιν της με αριθ. 67/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞ7ΝΩΛΜ-ΔΣ8)

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 193.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 18/04/2018 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρα 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β. Συμπληρωμένο το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (δηλ. Πέμπτη 19/04/2018 ώρα 12:00) και ο τίτλος της προμήθειας (δηλ. Προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης – καθρεπτών – μειωτήρων ταχυτήτων).

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 19/04/2018 και ώρα 12:00 μ.μ..

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Ψηνάκης


Σχολιάστε