Δημοτική αστυνομία

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί στολές για τη Δημοτική Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας 8.999,18 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2017 μελέτη του τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 21914/06-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ ΩΘ54ΩΛΜ-ΡΦΠ, κατόπιν της με αριθ. 278/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 425.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 20/10/2017 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00).

Για την εν λόγω ανάθεση και προς απόδειξη, της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας, θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ με τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, τα πλήρη στοιχεία του Δήμου Μαραθώνος και τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς αλλά και τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου. Εντός του κυρίως φακέλου θα εσωκλείονται δύο φάκελοι εκ των οποίων α) ο ένας θα αναγράφει τη λέξη «Τεχνική προσφορά –Δικαιολογητικά» και θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αναφέρονται παρακάτω και β) ο άλλος θα αναγράφει τη λέξη «Οικονομική Προσφορά» όπου θα εσωκλείεται συμπληρωμένο το έντυπο της υπηρεσίας.

Α) Εντός του σφραγισμένου φακέλου «Τεχνική προσφορά –Δικαιολογητικά» εμπεριέχονται και τοποθετούνται από τον συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του σε ξεχωριστό φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). γ. Ασφαλιστική ενημερότητα και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). δ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους (άρθρο 80 παρ.3 του Ν.4412/2016) ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 1/2017 μελέτης και τις προδιαγραφές της με αριθ. Υ.Α. 55572/26-10-2005 (Φ.Ε.Κ 1648 / 29-11-2005 τεύχος Β), όπως συμπληρώθηκε με τη με αριθ. Υ.Α. 15945/28-03-2006 (Φ.Ε.Κ 426 / 7-4-2006 τεύχος Β). ζ. Πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους.

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί για κάθε είδος το αντίστοιχο δείγμα το οποίο θα φέρει την ειδική ετικέτα με τη σύνθεση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Β) Εντός του σφραγισμένου φακέλου «Οικονομική προσφορά» εμπεριέχεται συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 11:00 π.μ., σε δύο στάδια, τα οποία δύναται να είναι την ίδια ημέρα.

Στην περίπτωση των Ενώσεων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

Τα μέλη της Ένωσης υποβάλουν κοινή προσφορά και ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν.

Στο συμφωνητικό συνεργασίας οι συμμετέχοντες στην Ένωση : α) θα δηλώνουν από κοινού ότι, αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την ευθύνη συμμετοχής τους στη διαδικασία καθώς και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας, β) θα ορίζουν εκπρόσωπο της Ένωσης, γ) θα αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. Η Ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση, κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Γεώργιος Νησιώτης


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •