τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα εκτιμώμενης αξίας 310.553,72 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία 264.212,59 €)

 1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μαραθώνος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος), Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη, Τηλ. 2294320585, 2294320573, email: promithies@marathon.gr, Ιστοσελίδα: www.marathon.gr

2) Κωδικοί CPV:  03142500-3 “Αυγά” _ 03311000-2 “Ψάρια” _ 15000000-8 “Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα” _ 15130000-8 “Προϊόντα κρέατος” _ 15221000-3 “Κατεψυγμένα ψάρια” _ 15300000-1 “Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα” _ 15331170-9 “Κατεψυγμένα λαχανικά” _ 15411110-6 “Ελαιόλαδο” _ 15511000-3 “Γάλα” _ 15612500-6 “Προϊόντα αρτοποιίας” _ 15800000-6 “Διάφορα προϊόντα διατροφής” _ 15811510-4 “Σάντουιτς” _ 15812000-3 “Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα” _ 39830000-9 “Προϊόντα καθαρισμού”

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 30

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.marathon.gr.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 21/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 73854

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας (Τετράπολις) και τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος, τα οποία επιχορηγούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και του Τ.Π.&Δ.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης και με την ολοκλήρωση παράδοσης του συνόλου της προμήθειας.

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.642,13 €, για το σύνολο των ομάδων (τμημάτων) του διαγωνισμού. Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5,00% της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο portal του Δήμου www.marathon.gr, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

 

Γεώργιος Κοροβέσης

Σχολιάστε