τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα, με συστημικό αύξοντα αριθμό 54745. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 331.731,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (μη συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Α-1.7 (τμήμα 6) η οποία αφαιρείται από τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να διενεργηθεί κατά παρέκκλιση με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147)). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 10.04.2018 και ώρα 23:59, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι 16.04.2018 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2.831,52 Ευρώ για το σύνολο των ομάδων (τμημάτων) του διαγωνισμού (εκτός του τμήματος 6, ομάδας Α-1.7). Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη. Οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην σχετική μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης). Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Μαραθώνος όπως αναλυτικά αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 06.03.2018.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη. Μαραθώνας 09.03.2018

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ


Σχολιάστε