Προμήθεια φιαλών υγραερίου

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων του κατασκηνωτικού προγράμματος στην Ε΄ Κατασκήνωση εκτιμώμενης αξίας 1.127,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

Τεχνική Περιγραφή

Για την προμήθεια και τοποθέτηση φιαλών υγραερίου (προπανίου) για την λειτουργία των μαγειρείων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα, απαιτείται :

Τοποθέτηση δύο φιαλών προπανίου των 25 κιλών

Περιλαμβάνεται : α) το περιεχόμενο (μίγμα αερίου) και β) τα παρελκόμενα αυτών εξαρτήματα σύνδεσης ως εξής:

 • 2 ταφ ½
 • 2 συστολικοί μαστοί 3/4Χ1/2
 • 2 μαστοί ορ
 • 2 βάνες αερίου ½ α-θ
 • 3 μαστοί αερίου 1/2Χ1/2 αρ-δεξ.
 • 2 σπιράλ συλλογής αερίου 40cm
 • 1 συστολικός μαστός 1/2Χ1/4
 • 2 ρακόρ πεταλούδας ,μπουκάλας αερίου
 • 1 μειωτής υψηλής πίεσης 8κιλά ανα ώρα

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Υλικά σύνδεσης σετ 1 86,00 € 86,00 €
Περιεχόμενο Φιάλης αερίου τεμάχια 14 47,00 € 658,00 €
Εργασία εγκατάστασης: 165 165,00 €
Συνολική Καθαρή Αξία 909,00 €
Φ.Π.Α. 24% 218,16 €
Συνολική Αξία (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 1.127,16 €

Η ανωτέρω ποσότητα θα παραδίδεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 16125/26-07-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6154ΩΛΜ-ΨΥΔ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 254.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Παρασκευή 16/08/2019 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης μέχρι ώρα 13:00 και θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας.
 2. Το συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.

Στο φάκελο θα αναγράφεται:

α. ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

γ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (13:00) και ο τίτλος της προμήθειας.

δ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Ζαγάρης