Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδοχ στην Ε΄ Παιδική Εξοχή

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 355/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)

ζ) Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022 (232 Α΄) Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο

η) Την υπ’ αριθ. 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ  2488/2023 τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»           

θ) Την αριθμ. 49377/15-05-2023 (ΦΕΚ 3288/2023 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023».

ι) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 51065/19-05-2023 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

ια) Την υπ’ αριθ. οικ. 64002/6-7-2023 (ΦΕΚ  4400/2023/τ.Β)  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ιβ) Την υπ’ αριθ. 128/2023 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2023

ιγ) Την υπ αριθ. πρωτ  15236/27-06-2023  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2023, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιδ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιε) Την υπ αριθ  329/2023  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιστ)Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ  17047/14-07-2023 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιη) Την υπ αριθ  342/2023  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

ιθ) Την υπ αριθ πρωτ 17159/17-07-2023 ανακοίνωση για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδοχ για την κατασκήνωση  Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης

κ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι τεσσάρων (4) ατόμων ως εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 25/07/2023  έως  20/09/2023:

 

Μία (1) θέση ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

  1. Σ******** Ε******** του Α********

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ

  1. Κ******** Γ******** του Β********

Μία (1) θέση ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:

  1. Μ******** Μ******** του Μ********

Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ

  1. Π******** Α******** του Α********

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%A7%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%931%CE%A8

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A7%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%931%CE%A8

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *