Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 645/2019

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 41  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4604/2019

ζ) Την υπ’ αριθ. Δ11/οικ. 16878/678/12-04-2019 (ΦΕΚ 1339/2019  τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

η) Την αριθμ. 24696/Δ1/8657/30-05-2019  (ΦΕΚ 2167/2019 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019».

θ) Την υπ’ αριθ. 28312/Δ1/9929/24-06-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους  έτους 2019 ».

ι)Την υπ αριθ ΚΥΑ  οικ.  25890/Δ1/912891/06-06-2019  «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους» (ΦΕΚ 2260/2019 τ.Β)

ια) Την υπ’ αριθ. 202/2019 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2019

ιβ) Την υπ αριθ. 14139/05-07-2019 ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2019, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Την υπ αριθ 588/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιε) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιστ) Το από 11/07/2019 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Κατασκήνωσης Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ  15182/17-07-2019  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιη) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Ελεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ.Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη  των κάτωθι  είκοσι οκτώ (28)  ατόμων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών από   19/07/2019  έως  18/10/2019   ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ

 

Μία (1) θέση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Αθανασίου

 

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 1. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βασιλείου

 

Μία (1) θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

 

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Νικολάου

 

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 1. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Νικολάου

 

Μία (1) θέση ΙΑΤΡΟΥ

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

 

Μία (1) θέση ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

 1. ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Σάββα

 

Μία (1) θέση ΜΑΓΕΙΡΟΥ

 1. ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου

 

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΥ  

 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Βασιλείου

 

Μία θέση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

 1. ΧΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Σωκράτη

 

Δέκα τέσσερεις (14) θέσεις Εργατών/τριών εκ των οποίων επτά (7) θέσεις εργατριών και  επτά (7) θέσεις εργατών ως κατωτέρω:

Επτά (7) θέσεις ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

Τέσσερεις (4) θέσεις Εργάτριες Λάντζας εκ των οποίων θα καλυφθούν οι τρεις (3) ως κατωτέρω:

 1. ΔΙΟΝΑ ΜΑΛΑΜΩ του Εμμανουήλ
 2. ΜΟΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου

Επειδή δεν καλύπτονται οι θέσεις από τον πίνακα κατάταξης των εργατριών θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης των εργατών που κατέχουν πιστοποιητικό υγείας

3.ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

Δύο (2) Θέσεις εργάτριες Τραπεζαρίας :

 1. ΚΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αντωνίου
 2. VERDIEVA ANGELINA του  Abdo

Μία (1) θέση Εργάτρια Χώρων Υγιεινής

Επειδή δεν καλύπτεται η θέση από τον πίνακα κατάταξης των εργατριών θα καλυφθεί από τον πίνακα κατάταξης των εργατών ως κατωτέρω:

1.ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σεβο

 

Επτά (7) θέσεις ΕΡΓΑΤΩΝ 

Τρεις (3)Θέσεις Εργάτες Καθαριότητας

 1. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
 2. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
 3. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου

Δύο (2)Θέσεις Εργάτες Πρασίνου

 1. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου
 2. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού

Δύο (2)θέσεις Εργάτες Τραπεζαρίας

 1. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου

 

Μία (1) θέση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μία (1) θέση ΦΥΛΑΚΑ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ)

 1. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Δημητρίου

 

Δύο (2) Θέσεις  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ

 1. ΓΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑ του Παναγιώτη
 2. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Ιωάννη

 

Δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου
 2. ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

 

Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΤΗ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ)

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

 

Επειδή δεν καλύφθηκαν οι θέσεις του Ιατρού,  Γυμναστή, μιας (1) εργάτριας, και του ειδικού τεχνίτη (ξυλουργού)  θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •