Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α’/2019),
 • Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μαραθώνος υπάρχει πρόβλεψη για θέση Γενικού Γραμματέα (Φ.Ε.Κ. 3147, Β’ 27/11/2012).
 • Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Μαραθώνος για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών
 • Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον ΚΑ 10.6031 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Μαραθώνος
 • Την από 13-03-2020 Βεβαίωση Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον κ. Ζολοταριώφ Νικόλαο του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού,  με βαθμό Β’, Πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μαραθώνος και στις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου πλην της υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιανδήποτε λόγο.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΟΤΒΩΛΜ-3ΞΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΤΒΩΛΜ-3ΞΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •