Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:      1001/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α/2018)
  3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
  4. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών σε θέματα αρμοδιοτήτων ΟΤΑ χρηματοδότησης & υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων .
  5. Την υπ αριθ πρωτ 19093/09-09-2019 γνωστοποίηση δια του τύπου (εφημερίδα ΕΣΤΙΑ) πλήρωσης θέσης ειδικού συνεργάτη.
  6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
  7. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑ 00.6053.00 και 00/6031.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ ως ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ) για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα αρμοδιοτήτων ΟΤΑ χρηματοδότησης & υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ