Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 714/2019

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 41  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4604/2019

ζ) Την υπ’ αριθ. Δ11/οικ. 16878/678/12-04-2019 (ΦΕΚ 1339/2019  τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

η) Την αριθμ. 24696/Δ1/8657/30-05-2019  (ΦΕΚ 2167/2019 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019».

θ) Την υπ’ αριθ. 28312/Δ1/9929/24-06-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους  έτους 2019 ».

ι)Την υπ αριθ ΚΥΑ  οικ.  25890/Δ1/912891/06-06-2019  «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους» (ΦΕΚ 2260/2019 τ.Β)

ια) Την υπ’ αριθ. 202/2019 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2019

ιβ) Την υπ αριθ. 14139/05-07-2019 ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2019, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Την υπ αριθ 588/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιε) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιστ) Το από 11/07/2019 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Κατασκήνωσης Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ  15182/17-07-2019  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιη) Την υπ αριθ 645/2019 απόφαση με θέμα: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης».

ιθ) Την υπ αριθ 649/2019 απόφαση με θέμα : «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης  Αποθηκάριου στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης»,

κ) Την υπ αριθ 651/2019 απόφαση με θέμα : «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης  εργάτη καθ/τας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης και αντικατάστασή της» σύμφωνα με την οποία ο Σταμούλος Χρήστος δεν αποδέχεται τη θέση του  εργάτη καθ/τας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης και θα αντικατασταθεί με τον Ιωαννίδη Κων/νο,

κα) Την υπ αριθ 652/2019 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης  εργάτη τραπεζαρίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης και αντικατάστασή της» σύμφωνα με την οποία η Κλάρα Ευαγγελία δεν αποδέχεται τη θέση της  εργάτρις τραπεζαρίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης,,

κβ) Την υπ αριθ 654/2019 απόφαση με θέμα : «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία η Γιώτη Κορίνα του Παναγιώτη δεν αποδέχεται τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας

κγ) Την υπ αριθ 655/2019 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Συντονιστή στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία ο Ραμαντζάς Χρήστος του Μιχαήλ  δεν αποδέχεται τη θέση του Συντονιστή στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης,

κδ) Την υπ αριθ 656/2019 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης  εργάτη τραπεζαρίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του» σύμφωνα με την οποία ο Μπακόπουλος Χρήστος δεν αποδέχεται τη θέση του  εργάτη τραπεζαρίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης,

και θα αντικατασταθεί από τον Χρυσούλα Χριστόφορο του Σπυρίδωνος.

κε) Την υπ αριθ 657/2019 απόφαση με θέμα : «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση του φύλακα στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία η Βιτωράτου Μαριάνθη παραιτείται από τη θέση του φύλακα, στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης,

κστ) Την υπ αριθ 658/2019 απόφαση με θέμα : Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση του ναυαγοσώστη στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία ο Χανίδης Ιάκωβος παραιτείται από τη θέση του Ναυαγοσώστη στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης,

κζ) Την υπ αριθ 659/2019 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση Ειδικού Συνεργάτη Χειροτεχνίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία η Λευκιμιάτη Μαρία του Δημητρίου παραιτείται από τη θέση της Ειδικής Συνεργάτιδας Χειροτεχνίας,

κη) Την υπ αριθ 660/2019 απόφαση με θέμα: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία ο Μουντούρης Δημήτριος του Ιωάννη δεν αποδέχεται τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας

κθ) Την υπ αριθ 662/2019 απόφαση με θέμα: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ  για τη θέση του φύλακα στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης» σύμφωνα με την οποία στη θέση φύλακα προσλήφθηκε ο Γκιόκας Παρασκευάς

Την ανάγκη για έκδοση 2ης Ανακοίνωσης

λ) Την υπ αριθ πρωτ 15740/24-07-2019 «2η Ανακοίνωση Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με σύμβαση ιδοχ στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2019 που βρίσκονται στο Δήμο Μαραθώνος στη δημοτική ενότητα Νέας Μάκρης Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης»

λα) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

λβ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

λγ) Το υπ αριθ πρωτ  16330/31-07-2019  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

λδ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι  εννέα (9)  ατόμων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας από   01/08/2019  έως 18/10/2019  ως κατωτέρω:

 

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

  1. ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Δημητρίου

 

Μία (1) θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ

  1. ΜΑΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη

 

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

  1. ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου

 

Μία (1) θέση ΙΑΤΡΟΥ

  1. ΝΤΙΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη

 

Μία (1) θέση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

  1. ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου

 

Μία (1) θέση Εργατών/τριών Λάντζας

  1. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΛΙΤΣΑ του Χρήστου

 

Μία (1) Θέση  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ

  1. ΖΩΓΑ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΕΙΡΗΝΗ του Σταύρου

 

Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη

 

Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΤΗ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ)

  1. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε