Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).

ζ)Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).

η)Την υπ’ αριθμ. 55/20-03-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΙΥΩΛΜ-Χ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών για κάλυψη  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020».

θ)Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  25673/6718/9-4-2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

ι)Την υπ’ αριθμ. 29063/13-05-2020 (ΑΔΑ:65Ν846ΜΤΛ6-ΚΡ0) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1.358) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού».

ια)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

ιβ)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 / Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21483/03-12-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση  του Γενικού Γραμματέα του εν λόγω δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.

ιγ)Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 22528/22-12-2020 και 22529/22-12-2020 βεβαιώσεις του  Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος σχετικά με τα οχήματα και μηχανήματα  έργου των θέσεων της παρούσας ανακοίνωσης.

ιδ)Την αριθμ. πρωτ. 325/11-1-2021 βεβαίωση του  Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ιε)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/2020 Ο.Υ./ 14-01-2021  βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνα, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

ιστ)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 891/20-1-2021 βεβαίωση του  Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος περί ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων.

ιζ)Την υπ αριθ πρωτ 21628/07-12-2020 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ιη) Την υπ αριθ πρωτ 25592/2020//1/2021 έγκριση της υπ αριθ πρωτ 21628/07-12-2020                    ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ  3/2020) ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

ιθ) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

κ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

κα) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

κβ) Το υπ αριθ πρωτ    4160/10-03-2021   πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι έντεκα (11) ατόμων εποχικό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως κατωτέρω:

Δύο (2) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου  διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2021  έως  21/11/2021

 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου
 2. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Νικολάου

Δύο (2) ΔΕ Υδρομετρητές  διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2021 έως  21/11/2021

 1. ΛΕΦΕΒΡ ΜΑΡΙΝΑ του Τσαρλι-Δημητρίου
 2. ΚΟΛΕΣΗ ΦΙΛΙΑ του Χαρίλαου

Ενας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Εργου (JCB) διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2021  έως  21/11/2021

 1. ΚΟΥΡΤΖΑΡΗ ΣΑΛΗ του Σουλειμάν

Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρου διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2021  έως  21/11/2021

 1. ΒΗΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Νικηφόρου
 2. ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ του Ευθυμίου
 3. ΛΕΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
 4. ΚΑΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αλέξανδρου
 5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα

Ένας (1) ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 22/03/2021  έως  21/11/2021

 1. ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ιωάννη

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΙ3ΩΛΜ-770

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΙ3ΩΛΜ-770

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *