Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Αριθμός Απόφασης: 248/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την από 15/03/2023 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2023/000099207539 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ)Την από  23/03/2023  απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

η)  Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι δώδεκα (12): δύο (2) Υπάλληλοι Φύλαξης, τρεις (3) Συντηρητές Χώρων Πρασίνου, τέσσερεις (4) Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας, τρεις (3) Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας

θ)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ια)Τις διατάξεις του ΠΔ 45/2023 «Διάλυση της Βουλής προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 99/Α/2023)

ιβ)Το από 19/05/2023 Δελτίο Τύπου της ΔΥΠΑ σύμφωνα με το οποίο κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων και ανανεώσεων λόγω εκλογών το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι επτά (7) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                       Όνομα                 Πατρώνυμο       Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης  

1

Γ*********

Α*********

Ν*********

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

2

Π*********

Ε*********

Ι*********

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

3

Κ*********

Μ*********

Ν*********

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

4

Ν*********

Μ*********

 Γ*********

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

5

Σ*********

Α*********

 Ε*********

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

6

Γ*********

Σ*********

Χ*********

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

7

Κ*********

Α*********

Γ*********

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ

Από 30/05/2023

έως 29/05/2024

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τον ΟΑΕΔ και το 25% από το Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΒΔΝΩΛΜ-Σ1Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΔΝΩΛΜ-Σ1Ψ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *