Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      304/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. 3.Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ αριθ   55472/23-07-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) τη Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/26-07-2021 τ.Β΄)
 6. Την υπ’ αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 7. Το υπ αριθ  56982/30-07-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ στους Δήμου της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
 8. Τις  ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 9. Την υπ αριθ  285/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος»
 10. Την υπ αριθ πρωτ 14765/04-08-2021 ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 11. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 12. Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 13. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 14. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 14765/04-08-2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 15. Το υπ αριθ πρωτ 16112/24-08-2021 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων
 16. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους.
 17. Την υπ αριθ πρωτ 16489/31-08-2021 υπεύθυνη δήλωση της Ε********* Α********* του Β********* σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι η προϋπηρεσία της δεν είναι στον οικείο Δήμο και ζητά να μην προχωρήσουμε στην αναγγελία της πρόσληψής της
 18. Την υπ αριθ πρωτ 16495/31-08-2021 υπεύθυνη δήλωση της Κ********* Α********* του Κ*********, επιτυχούσας στους οριστικούς πίνακες της μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση της σχολικής καθαρίστριας και δεν επιθυμεί την πρόσληψή της
 19. Το από 31/8/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθ πρωτ 16497 της Κ********* Ε********* σύμφωνα με το οποίο δεν αποδέχεται τη θέση της σχολικής καθαρίστριας μερικής – 3ωρης απασχόλησης
 20. Την υπ αριθ πρωτ 16506/31-08-2021 υπεύθυνη δήλωση της Κ********* Β********* του Χ*********, επιτυχούσας στους οριστικούς πίνακες της πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την πρόσληψή της ως σχολικής καθαρίστρια στο Δήμο Μαραθώνος
 21. Την υπ αριθ 289/2021 απόφαση με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος
 22. Την υπ αριθ πρωτ 16523/01-09-2021 υπεύθυνη δήλωση της Μ********* Α********* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση της σχολικής καθαρίστριας για προσωπικούς λόγους
 23. Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τους οποίους επόμενη επιτυχούσα είναι η Π********* Α*********
 24. Τις υπ αριθ 295 και 302/2021 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος
 25. Το γεγονός ότι οι σχολικές καθαρίστριες Μ********* Β*********, Μ********* Δ********* και Τ********* Ε********* αν και προσλήφθηκαν με την υπ αριθ 289/2021 απόφαση δεν εμφανίστηκαν την 1η /09/2021 αλλά εμφανίστηκαν και υπέγραψαν την αναγγελία πρόσληψής τους την 7/9/2021
 26. Τo από 06/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθ πρωτ 16887 της Π********* Α********* σύμφωνα με το οποίο δεν αποδέχεται την πρόσληψή της στη θέση της σχολικής καθαρίστριας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών Μ********* Β*********, Μ********* Δ********* και Τ********* Ε********* οι οποίες αν και προσλήφθηκαν με την υπ αριθ 289/2021 απόφαση εμφανίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία ως σχολικές καθαρίστριες την 07/09/2021, οπότε η έναρξη της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα είναι από 07/09/2021 έως 30/06/2022.

Β. Την πρόσληψη της Κ********* Μ********* του Γ********* με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από σήμερα 07/09/2021 έως 30/06/2022 σε αντικατάσταση της Π********* Α*********.

Γ. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΨΘ8ΩΛΜ-ΟΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΘ8ΩΛΜ-ΟΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *