Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 428/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ αριθ  41797/28-06-2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ  55472/23-07-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) τη Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3327/28-06-2022 τ.Β΄)
 6. Την υπ’ αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 7. Το υπ αριθ  45941/11-07-2022  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
 8. Τις  ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 9. Την υπ αριθ  243/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος»
 10. Την υπ αριθ πρωτ  16258/15-07-2022 ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 11. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 12. Την υπ αριθ 17/2022 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 13. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 14. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 16258/15-07-2022 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 15. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους.
 16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19398/19-8-2022 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης
 17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20082/30-8-2022 υπεύθυνη δήλωση της Μ******* Ν******* του Γ*******, επιτυχούσας στους πίνακες κατάταξης μερικής απασχόλησης της υπ αριθ πρωτ 16258/15-07-2022 ανακοίνωσης, περί μη αποδοχής της θέσης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος για χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 30/06/2023 ως κατωτέρω:

– Δεκαπέντε (15) πλήρους απασχόλησης ως κατωτέρω:

 1. Δ******* Κ******* του Δ*******
 2. Κ******* Ζ******* του Ν*******
 3. V******* I******* του V*******
 4. Ζ******* Β******* του Δ*******
 5. Τ******* Α******* του Α*******
 6. Τ******* Α******* του Γ*******
 7. Γ******* Α******* του Γ*******
 8. Β******* Μ******* του Θ*******
 9. Λ******* Μ******* του Κ*******
 10. Π******* Ν******* του Π*******
 11. Ν******* ΄Ε******* του Τ*******
 12. Β******* Σ******* του Ε*******
 13. Π******* Ε******* του Σ*******
 14. Κ******* Μ******* του Γ******
 15. Μ******* Δ******* του Κ*******

– Είκοσι (20) μερικής 3ωρης απασχόλησης ως κατωτέρω:

 1. Μ******* Β******* του Η*******
 2. Μ******* Ε******* του Κ*******
 3. Μ******* Ι******* του Θ*******
 4. Ζ******* Γ******* του Ε*******
 5. Τ******* Ό******* του Χ*******
 6. Π******* Κ******* του Γ*******
 7. Π******* Γ******* του Ι*******
 8. Μ******* Μ******* του Ν*******
 9. Α******* Ό******* του Ι*******
 10. Χ******* Σ******* του Κ*******
 11. Κ******* Δ******* του Β*******
 12. Κ******* Α******* του Σ*******
 13. Χ******* Μ******* του Α*******
 14. Η******* Ε******* του Χ*******
 15. Π******* Ι******* του Μ*******
 16. Κ******* Μ******* του Β*******
 17. Μ******* Α******* του Η*******
 18. Α******* Α******* του Θ*******
 19. Κ******* Ο******* του Ν*******
 20. Ν******* Κ******* του Ν*******

Η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A5%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A0%CE%A94

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A5%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A0%CE%A94

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •