Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, προσχολικής αγωγής και μουσικής παιδείας “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ” του Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020), του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπο Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

 

(Για τη στελέχωση της Δομής  του Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα)

Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα

 

(Δ. Μαραθώνος

Ν. Αττικής)

**ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως

31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
102 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

 

(Για τη στελέχωση της Δομής  του Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα)

Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα

 

(Δ. Μαραθώνος

Ν. Αττικής)

**ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως

31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2
103 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

 

(Για τη στελέχωση της Δομής  του Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα)

Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα

 

(Δ. Μαραθώνος

Ν. Αττικής)

**ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως

31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
104 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

 

(Για τη στελέχωση της Δομής  του Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα)

Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα

 

(Δ. Μαραθώνος

Ν. Αττικής)

**ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως

31-08-2020,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

 

 


Σχολιάστε