Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη υπαλλήλου για τη Δομή Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 347/2019                       

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016), όπως τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 1801/τ.Β’/24-5-2016) ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3931/29-11-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 8. Την υπ’ αριθ. 170/30-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος».
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.46959/17448/30-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 170/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος».
 10. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 11. Την υπ αριθ πρωτ 14512/14-07-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 12. Την υπ αριθ πρωτ 13372/2017//1/04-08-2017 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
 13. Την υπ αριθ 157/2018 απόφαση Δημάρχου πρόσληψης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»
 14. Τις υπ αριθ πρωτ 4767/20-03-2018 & 4768/20-03-2018 συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων ιδοχ που προσλήφθηκαν για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»
 15. Την υπ αριθ πρωτ 3589/18-02-2019 αίτηση της Ντούσκου Παρασκευής του Αποστόλου, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την παράταση της υπ αριθ πρωτ   4768/20-03-2018  σύμβασής της για ένα έτος ακόμη.
 16. Την από 28/02/2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί της ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
 17. Την υπ αριθ 212/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδοχ των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 18. Τους πίνακες κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την υλοποίηση της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος
 19. Την υπ αριθ πρωτ 5837/26-03-2019 πρόσκληση – ειδοποίηση του Δήμου μας προς την Καφαταρίδου Ολγα, επόμενη στον πίνακα κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με την οποία, μετά την υπ αριθ πρωτ 3589/2019 αίτηση της επιτυχούσας Ντούσκου Παρασκευής ότι δεν επιθυμεί την παράταση της σύμβασής της για ένα έτος ακόμη, καλείται για πρόσληψη στο Δήμο μας για την υλοποίηση της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.
 20. Την από 28/03/2019 υπεύθυνη δήλωση της Καφαταρίδου Ολγας σύμφωνα με την οποία επιθυμεί την πρόσληψή της στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος και ότι δύναται να αναλάβει υπηρεσία στις 10 Απριλίου 2019 λόγω σοβαρών οικογενειακών θεμάτων

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την πρόσληψη της κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε αντικατάσταση υπαλλήλου ιδοχ που δεν επιθυμούσε την παράταση ανανέωση της σύμβασής της για ένα έτος ακόμη, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Από 10/04/2019 έως 19/03/2020 (ημερομηνία λήξης της ανανέωσης της σύμβασης ιδοχ των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της δομής Κέντρο Κοινότητας Δ.Μ. με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης )  

 

 

 

 

 

 

 

 

1181766871/10.04.2019

 Η ανωτέρω σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς η προσλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.01 & 60.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Μαραθώνος για τη λειτουργία της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση  θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

 

Σχολιάστε