Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄  Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 485/2021

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α /13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

β)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

γ)Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».

δ)Τις διατάξεις:

 1. του Ν.749/48 (ΦΕΚ 200/48 τ.Α’) άρθρο 8 «περί Παιδικών Εξοχών και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων»
 2. του από 24/6/49 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 144/49 τ.Α’) περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του Π.Δ. 272/78
 3. του από 14/4/52 Β. Δ/τος «περί καθορισμού λεπτομερειών τινών του Ν. 1727/51 κλπ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 512/88 (ΦΕΚ 232/88 τ. Α’)
 4. του Β.Δ. 289/70 (ΦΕΚ 89/70 τ. Α’) «περί μετονομασίας του Εθνικού ιδρύματος εργαζόμενου παιδιού σε Κοιν. Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των διεπουσών τούτου διατάξεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Β.Δ. 385/71 (ΦΕΚ 115/71 τ.Α’), το από 18/3/1982 Π.Δ. (ΦΕΚ 129/82 τ. Α’)και το Π.Δ. 434/85 (ΦΕΚ 156/85 τ.Α’).
 5. του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/79 τ. Α’) άρθρο 54.
 6. του Π.Δ. 441/86 (ΦΕΚ 216/86 τ. Α’) τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του από 24/6/49 Β. Δ/τος «περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών».
 7. του Ν. 1878/90 (ΦΕΚ 33/90) άρθρο 9.
 8. του Ν. 2646/98 άρθρο 13 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοιν. Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/98 τ. Α’).
 9. του Ν. 1832/89 (ΦΕΚ 54/89) άρθρο 50

ε)Την αριθμ. Φ104/Γ2γ/4446/82 (ΦΕΚ 436/82 τ. Α’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Κοιν Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ104/52γ/7802/82 (ΦΕΚ 839/82 τ.Β’), 8917/83 (ΦΕΚ 734/83 τ. Β’), Γ2/5119/87 «περί ανασυνθέσεως του Δ.Σ., Δ.Ε., Εφορειών φορέων της Παιδικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Π1β/Γ.Π. οικ. 63449/2003 (ΦΕΚ 906/2003).

στ)Την αριθμ. 54047/8105/24/6/85 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

ζ)Την απόφαση 1277/89 (ΦΕΚ 299/89) «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εξοχών».

η)Την αριθμ. Γ2β/541/20/4/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάργηση του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (ΦΕΚ 980/99 τ. Β’).

θ)Την υπ’ αριθ. Δ11/4657/154/20-05-2021 (ΦΕΚ  2175/2021 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους    

ι)Την υπ αριθμ. 47224/06-07-2021 (ΦΕΚ 3016/2021 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2021».

ια) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 48650/09-07-2021 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

ιβ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ιγ) Την υπ αριθ  2/2020 απόφαση με θέμα : Συγκρότηση Δ.Σ. της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης

ιδ)Την ανάγκη συγκροτήσεως νέου Δ.Σ. της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος 

ιε)Το υπ αριθ πρωτ   19448/07-10-2021  έγγραφό μας προς τη ΚΕΔΕ με το οποίο ζητάμε να οριστεί εκπρόσωπος και αναπληρωτής του για το ΔΣ της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης

ιστ)Το υπ αριθ πρωτ   3926/14-12-2021 έγγραφο της ΚΕΔΕ με το οποίο γνωστοποιείται η υπ αριθ   467/09-12-2021 απόφαση του για τη συγκρότηση του ΔΣ  της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα  Ν. Μάκρης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε’ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Αργύρης Λάσκος, Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Μαραθώνος, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Μεγαγιάννης, ως μέλος που διακρίνεται για την κοινωνική του προσφορά

Οικονομικός Σύμβουλος: Μιλτιάδης Καρακώστας, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Δήμου Μαραθώνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Κων/νος Τσίρκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Χριστόπουλος, ως μέλος που διακρίνεται για την κοινωνική του προσφορά

Οικονομικός Σύμβουλος: Σοφία Χατζηστεφάνου του Χαραλάμπους, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμου Μαραθώνος

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ. θα παρέχει η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου μας Γεωργία Αργυροπούλου.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΒ4ΡΩΛΜ-Λ78

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΒ4ΡΩΛΜ-Λ78

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *