αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 55/19-11-2019 (ΑΔΑ:6ΨΡΣ465ΘΕΕ-ΓΓ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών. Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 1200 ευρώ με το ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα τεμάχια των πυροσβεστήρων ανά σχολική μονάδα είναι τα εξής:

Β ΒΑΘΜΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

    ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ – PA ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ – PA ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ – CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ – CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ – CO2 ΟΡΟΦΗΣΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΦΙΑΛΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙΤΜΧ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
 6Kg 12Kg 2Kg 5Kg 6Kg 12Kg 45kg 1kg
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ13 52  20
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ12 1   13
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ1412  17
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ2335 82 41
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ31221  36
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ12  2 22 18
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ105621668 2145

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30π.μ. με 14.30μ.μ., από την Παρασκευή  10-01-2020 μέχρι και την Παρασκευή 17-01-2020.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μαραθώνος Νικηφόρος Μπατζές

Σχολιάστε