αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 59/21-09-2018 (ΑΔΑ: 62Ξ5465ΘΕΕ-ΧΤΤ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 780 ευρώ με το ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ό, τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα τεμάχια των πυροσβεστήρων ανά σχολική μονάδα είναι τα εξής:

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ – PA ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ – CO2 ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΑΛΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ ΤΜΧ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
6Kg 12Kg 2Kg 5Kg 6Kg 12Kg 45kg 1kg  
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 5 3   5 4 2     19
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ – ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 6         1     7
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2     2         4
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 18 3   5     8 2 36
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 20 2   2   1     25
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12   2     2     16
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 63 8 2 14 4 6 8 2 107

 

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30π.μ. με 14.30μ.μ., από την Πέμπτη 11-10-2018 μέχρι και την Τετάρτη 17-10-2018.

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Πέτρος Αλεξανδρής


Σχολιάστε