Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 90/05-10-2017 (ΑΔΑ:6Π2ΩΟΕΠΟ-ΛΡΖ & ΑΔΑΜ: 17REQ002184696) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2017-2018. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. Για τις εργασίες συντήρησης εγκρίνεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 20 ευρώ με ΦΠΑ ανά κλιματιστικό. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό, και αντικατάσταση φρέον όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει συντήρηση κλιματιστικών μονάδων είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

18

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ

4

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

5

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

3

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

5

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ

84

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30π.μ. με 14.30μ.μ., από την Παρασκευή 03-11-2017 μέχρι και την Πέμπτη 09-11-2017.

Μαζί με την οικονομική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν άδεια ψυκτικού, πιστοποίηση ψυκτικών ρευστών και φορολογική ενημερότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας, συμπληρωμένο το συνημμένο «ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» ή τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εφόσον τα έχετε στη διάθεσή σας μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Θεόδωρος Καλπακίδης


Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Τηλ: 22940-67774

e-mail: bschoolmarathon@gmail.com

e-mail: sepe@marathon.gr

Σχολιάστε