Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 45/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΡ9465ΘΕΕ-5Γ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2019-2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά στο σύνολο των εργασιών. Για τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 950 ευρώ με το ΦΠΑ, και δαπάνη 300 ευρώ με το ΦΠΑ για τυχόν ανταλλακτικά. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα τεμάχια των κλιματιστικών ανά σχολική μονάδα είναι τα εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΧ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 17 απλά κλιματιστικά
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 7 απλά κλιματιστικά + 2 κλιματιστικά Ντουλάπες
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1 απλό κλιματιστικό + 1 Μονάδα με 6 κλιματιστικά FANCOIL ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4 απλά κλιματιστικά
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10 απλά κλιματιστικά

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30 π.μ. με 14.30 μ.μ., από την Τρίτη 05-11-2019 μέχρι και την Δευτέρα 11-11-2019.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μαραθώνος

 

Νικηφόρος Μπατζές

Σχολιάστε