Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57/21-09-2018 (ΑΔΑ: 6Υ5Π465ΘΕΕ-ΣΛΧ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και την υπ΄αριθμ. 10/2018 Απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 7ΤΥΟ465ΘΕΕ-ΖΡΒ) προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 950 ευρώ με το ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Τα τεμάχια των κλιματιστικών ανά σχολική μονάδα είναι τα εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΧ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 19
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 5 + 2 ΚΟΛΟΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10

 

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας, 22940-67774, bschoolmarathon@gmail.com) ώρες 08.30π.μ. με 14.30μ.μ., από την Παρασκευή 30-11-2018 μέχρι και την Τετάρτη 05-12-2018.

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μαραθώνος

Πέτρος Αλεξανδρής

Σχολιάστε