Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”»

Αριθμός Απόφασης: 124/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 40 του ν.4735/2020 σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου
 2. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή το πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων εξαιρούνται τόσο της έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όσο και των διαδικασιών προσλήψεων του έκτακτου προσωπικού με έλεγχο από το ΑΣΕΠ
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4756/2020 (ΦΕΚ 235/20 τ.Α΄)
 4. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 5. Το γεγονός ότι λειτουργούν στο Δήμο μας δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ένα (1) στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα και ένα (1) στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας
 6. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»).
 7. Την υπ αριθ 21/2023 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Λήψη απόφασης περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».
 8. Την υπ αριθ πρωτ 4799/02-03-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024
 9. Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων που συντάχθηκαν με εμπειρία και χωρίς εμπειρία συναφή και το υπ αριθ πρωτ 5550/10-03-2023 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 10. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 )
 11. Την υπ αριθ πρωτ  3763/16-02-2023 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 12. Το γεγονός ότι προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.03 και 60.6054.03 προϋπολογισμού έτους 2023

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους κάτωθι στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 1. Α******** Α******** του Θ******** για τη θέση κλάδου ΔΕ Υποστηρικτικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
 2. Α******** Θ******** του Ι******** για τη θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
 3. Μ******** Α******** του Α******** για τη θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο υλοποίησης του.

Κατά τα λοιπά θα έχουν ισχύ τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση.

Οι δαπάνες θα βαρύνουν αντίστοιχα τους ΚΑ  60.6041.03 & 60.6054.03  του προϋπολογισμού     οικονομικού έτους 2023

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΦΟΗΩΛΜ-ΜΥ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΟΗΩΛΜ-ΜΥ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *