Τροποποίηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ωδείου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ»

Αριθμός Απόφασης: 228/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ’ αριθ. 28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/8-6-2006) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010).
 2. Το Β.Δ 16/1966 (ΦΕΚ 7/τεύχος α/15.01.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»
 3. Τον Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11.11.1957 β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
 4. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης»
 5. Την με αρ.7388/7.2.1994 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 123/β/23.2.1994) «Καθορισμός παράβολου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»
 6. Την με αρ. ΥΠΟΠΟΤ/ΔΙΜΣ/οικ 82765/19078/30.07.2010 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. [ΦΕΚ1506/Β/6/9/10] για την ίδρυση και νόμιμη λειτουργία του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ Α.Ε-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και του παραρτήματος Νέας Μάκρης- Μωσαίου 31».
 7. Το υπ’αριθ. 475358/06-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού- Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης -Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης.
 8. Την με αρ. πρωτ. 7063/29-03-2023 αίτηση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ Α.Ε-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ωδείου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» και του παραρτήματος Νέας Μάκρης- Μωσαίου 31, λόγω αλλαγής νομικής μορφής της εταιρείας με ίδιο ΑΦΜ .
 9. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Α. (Απόφ.99128/32001+95172/30913/2018) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 5713/τ. Β΄/19-12-2018).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παραρτήματος του Εθνικού Ωδείου, που εδρεύει στη Νέα Μάκρη Δήμου Μαραθώνα και επί της οδού Μωσαίου αρ. 31,  λόγω της μεταβολής της νομικής μορφής του Εθνικού Ωδείου που στεγάζεται στην οδό Μαιζώνος 8 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)- Αθήνα, από «ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε» σε «ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Α.Ε-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ») με διατήρηση του ιδίου Α.Φ.Μ.,  και με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (EMMANOUEL) ΚΟΥΠΕ (COUPE) του (Michel Coupe) Μισέλ Κουπέ και της Σιμόν Χαράς Καλομοίρη ως διαθέτοντα τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης .

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού, Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης,Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης,Οδός: Ρεθύμνου 1, Τ.Κ.101 86 ΑΘΗΝΑ
 2. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ57ΤΩΛΜ-031

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ57ΤΩΛΜ-031

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *