Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση Απόφασης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Αποφ.:    977/2019

 

ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 974/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ » 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007),
 3. Την υπ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) – (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018,9/-2-2018,10/16-2- 2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012)
 5. Τα υπ’ αριθμ. 1052 & 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 σύμφωνα με τις οποίες για τους διορισμούς προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει.
 7. Την υπ αριθ 1243/2018 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν οι επιτυχόντες με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ με σύμβαση ιδοχ
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4582/2018, σύμφωνα με το οποίο προβλέφθηκε η παράταση συμβάσεων ιδοχ του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3Κ από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της ίδιας προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.
 9. Τις διατάξεις του ν.4616/2019 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η παράταση της διάρκειας των συμβάσεων ιδοχ του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018 από τη λήξη τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και κατ ανώτατο όριο μέχρι τις 30/10/2019.
 10. Το άρ. 22 του Ν.3584/2007, σύμφωνα με το οποίο «Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων, ήτοι έως τις 10/10/2019».
 11. Την υπ αριθ 642/2019 απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατάθηκαν οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που προσελήφθη στον Δήμο Μαραθώνος (Α.Α. 1243/2018) βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης, έως την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 10/10/2019.
 12. Την υπ αριθ πρωτ. 13436/28-06-2019 πρόσκληση για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για διορισμό σε θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνος
 13.  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν.3584/2007 και ο σχετικός έλεγχος αυτών.
 14. Την υπ αριθ πρωτ  140/02-09-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπό πρόσληψη υπαλλήλων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
 15. Τις βεβαιώσεις εγγραφής μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
 16. Την υπ αριθ πρωτ  18860/05-09-2019 υπεύθυνη δήλωση του Καβροχαράκη Ζαχαρία του Ελευθερίου ο οποίος δεν αποδέχεται το διορισμό του στο Δήμο Μαραθώνος στη θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους
 17. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθ 974/2019 αποφάσεως Δημάρχου με θέμα: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ » 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διορίζουμε τους κατωτέρω σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Μαραθώνος βάσει των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης κατά κατηγορία, κλάδο και εισαγωγικό βαθμό ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ:  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔ/ΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ         Δ΄ 2111993120/27.08.2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔ/ΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Δ΄ 6055319110/27.08.2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ:  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔ/ΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        Δ΄ 1355901718/27.08.2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔ/ΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       Ε΄ 7356102619/27.08.2019
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ αναδρομικά από 19/12/2018 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ       Ε΄ 1061615115/19.12.2018
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Ε΄ 5828107681/27.08.2019
ΚΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Ε΄ 9546751244/27.08.2019
ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ αναδρομικά από 19/12/2018 ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Ε΄ 1232639076/19.12.2018
ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        Ε΄ 1256864132/27.08.2019
ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ        Ε΄ 8951474828/27.08.2019
ΚΑΤΣΙΚΗ

αναδρομικά από 19/12/2018

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Ε΄ 7663743395/19.12.2018
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       Ε΄ 4106126588/27.08.2019
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       Ε΄ 2449819955/27.08.2019
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       Ε΄ 4539765840/27.08.2019
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       Ε΄ 1019022933/27.08.2019
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       Ε΄ 6512073494/27.08.2019
ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ       Ε΄ 5096099377/27.08.2019
ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ       Ε΄ 6323942166/27.08.2019
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ       Ε΄ 5110110808/27.08.2019

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •