Τροποποίηση της υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

Αριθμός Απόφασης      315/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004  όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

ε) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και την ανάγκη τροποποίησής της

                                   Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Την τροποποίηση της υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως με θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., ως κατωτέρω:

…………

α. Λάσκο Αργύριο του Χρήστου, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μαραθώνος

β. Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών,  Δήμου Μαραθώνος

γ. Κάκαρη Ασπασία του Βασιλείου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.

Κάθε άλλη απόφαση παύει να έχει ισχύ.

2. Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣ8ΝΩΛΜ-0ΛΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ8ΝΩΛΜ-0ΛΒ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •