Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση της υπ αριθ 993/2019 Απόφασης Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης   1068/2019                                            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • το γεγονός ότι την 10η Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ο 37ος Αυθεντικός Μαραθώνιος
 • το υπ αριθ πρωτ 3679/09-09-2019 έγγραφο του ΣΕΓΑΣ με θέμα την προετοιμασία της διοργάνωσης του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου στις 10.11.2019
 • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή του  37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
 • την υπ αριθ 255/2019 απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος
 • την υπ αριθ 993/2019 απόφαση και την ανάγκη τροποποίησής της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών &  δράσεων για την προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή του  37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Α. Διάρθρωση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

 • Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού, Δήμου Μαραθώνος
 • Λάσκος Αργύρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Συνοχής, Δήμου Μαραθώνος
 • Στάμος Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δικτύων και καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος
 • Παπαιωάννου Δημήτρης, εντεταλμένος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος
 • Γεωργάτος Μανώλης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ)
 • Μπατζές Νικηφόρος, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας, Δήμου Μαραθώνος
 • Παπαβασιλείου Ιωάννης, υπάλληλος ιδαχ Δήμου Μαραθώνος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
 • Πασχάλης Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος, ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
 • Ηλίας Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 • Λιακώνης Βασίλειος, μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 • Σπανού Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλος, υπεύθυνη Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου
 • Μπερτόλης Πέτρος, μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας
 • Κολοβός Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Καλιακούδα Μαρία, υπάλληλος ιδαχ Δήμου Μαραθώνος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • Αλεξανδρής Αργύρης, ιδιώτης-πολίτης
 • Μπούφης Κων/νος, ιδιώτης-πολίτης
 • Κουρσάρης Σπυρίδων, ιδιώτης-πολίτης
 • Καραβασίλης Βλάσης, ιδιώτης-πολίτης

Β. Έργο της επιτροπής – Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της επιτροπής:

Έργο της επιτροπής θα είναι η προετοιμασία της αφετηρίας για την υποδοχή 20.000 συμμετεχόντων στο Μαραθώνιο, η προετοιμασία της τελετής έναρξης στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου και της Αφής της Φλόγας την παραμονή του αγώνα (σύμφωνα με το υπ αριθ 3679/2019 έγγραφο του ΣΕΓΑΣ), διοργάνωση του 9ου “Marathon Day” 1200 μ., συμμετοχή στην ΕΧΡΟ (περίπτερο/δράσεις) .

Ο κ. Παπαιωάννου Δημήτρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνος, θα είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή στην ΕΧΡΟ (περίπτερο/δράσεις) .

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με το Δήμαρχο, τις υπηρεσίες και τα μέλη της διοίκησης του Δήμου από τα οποία αντλούν πληροφορίες και έχουν πρόσβαση σε έγγραφα που τους χορηγούν οι δημοτικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ή και απόρρητες πληροφορίες- στοιχεία του Δήμου.

Τα μέλη της επιτροπής συντάσσουν πορίσματα με προβλήματα που εντοπίζουν, προτάσεις και υποδείξεις και τα υποβάλλουν στον Δήμαρχο Μαραθώνος.

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο

Τα μέλη της επιτροπής τηρούν όλους τους κανόνες εχεμύθειας που προβλέπονται από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και την δεοντολογία.

Γ. Διάρκεια της επιτροπής :

Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται μέχρι τις 11/11/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης της παρούσας με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •