Κανονισμός ύδρευσης Δήμου Μαραθώνος

Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ΄αριθμ 2/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίζουν ομόφωνα:

 1. Την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης ως εξής:
  – Στο άρθρο 7 που αφορά την αυθαίρετη σύνδεση καταργείται η φράση: «…πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης…» και αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «…πρόστιμο από το διπλάσιο έως το δεκαπλάσιο από το τέλος σύνδεσης…»
  – Στο άρθρο που αφορά τις Υποχρεώσεις Καταναλωτών στην παράγραφο που αναφέρει: «Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο από 500€ έως 1000€.» καταργείται η φράση «…έως 1000€.» και αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «..έως και 10.000€.». Κατά συνέπεια, η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο από 500€ έως και 10.000€.»
 2. Συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους επιβολής του προστίμου αποτελούμενη από τους κ.κ.: Ιωάννη Ζαγάρη, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας, Χρήστο Στάμο, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας, Παναγιώτη Ηλία Προϊστάμενο τμήματος ύδρευσης του Δήμου.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •