Κανονισμός ύδρευσης Δήμου Μαραθώνος

Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ΄αριθμ 2/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίζουν ομόφωνα:

  1. Την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης ως εξής:
    – Στο άρθρο 7 που αφορά την αυθαίρετη σύνδεση καταργείται η φράση: «…πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης…» και αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «…πρόστιμο από το διπλάσιο έως το δεκαπλάσιο από το τέλος σύνδεσης…»
    – Στο άρθρο που αφορά τις Υποχρεώσεις Καταναλωτών στην παράγραφο που αναφέρει: «Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο από 500€ έως 1000€.» καταργείται η φράση «…έως 1000€.» και αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «..έως και 10.000€.». Κατά συνέπεια, η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο από 500€ έως και 10.000€.»
  2. Συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους επιβολής του προστίμου αποτελούμενη από τους κ.κ.: Ιωάννη Ζαγάρη, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας, Χρήστο Στάμο, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας, Παναγιώτη Ηλία Προϊστάμενο τμήματος ύδρευσης του Δήμου.

Σχολιάστε