Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 10/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων Δήμου Μαραθώνος  για τον μήνα Δεκέμβριο 2019.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010).

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/1997

δ) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

ε) Την υπ αριθ 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

στ) Την υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1075/2016/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μερικής ανάκλησης της αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως προς τον Δήμο Μαραθώνος, ώστε να αποτελείται εφεξής από τρεις Ληξιαρχικές Περιφέρειες, ήτοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού (ΦΕΚ 4418/Β/30-12-2016).

ζ) Την υπ’ αριθμ. 88310/23202/13-9-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ορισμού ληξιάρχου για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στις υποδιαιρούμενες ληξιαρχικές περιφέρειες ταυτιζόμενες με τις κοινοτικές ενότητες στον Δήμο Μαραθώνος (ΦΕΚ 3581/Β/26-9-2019)

η) Την υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2019 (ΦΕΚ 178/Β/2019).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία για τον μήνα Δεκέμβριο 2019 για τους μόνιμους & ι.δ.α.χ. υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου στις κοινότητες του Δήμου Μαραθώνος, ως εξής:

Α/Α  ΚΛΑΔΟΣ /              ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                              

1.  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ            Λ************** Α******         

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               Κοινότητα Γραμματικού               20 ώρες                

2.   ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          Φ********  Α***********               

                                                 Κοινότητα Βαρνάβα                       20 ώρες                  

3.  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ         Β********** Ε**********                   

                                               Κοινότητα Μαραθώνα                              20 ώρες                   

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).                              

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •