GDPR

Υπηρεσία συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον GDPR

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων με αριθ.679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24% ).

Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί και επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες δικές του αλλά και των συναλλασσόμενων με αυτόν (πολιτών, προμηθευτών κ.α.) και υποχρεούται βάσει του Κανονισμού 679/2016, να συμμορφωθεί με τις νέες νομοθετικές επιταγές, να ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ η οργανωτική του δομή και το πλήθος των τμημάτων απαιτεί ελεύθερη και ασφαλή ροή των δεδομένων και τυποποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η  «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)» για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και την πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η επιλογή Αναδόχου για τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος μελέτης.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που απαιτούνται είναι οι κάτωθι:

  • Αξιολόγηση όλων των τομέων δραστηριότητας του φορέα και όλων των τμημάτων και διευθύνσεών του, ως προς την ετοιμότητά τους έναντι του GDPR.
  • Εντοπισμό των κενών και των ελλείψεων που πρέπει να καλυφθούν.
  • Πρόταση και σχεδιασμό των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
  • Υλοποίηση των προτεινόμενων οργανωτικών μέτρων.
  • Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός  των υπηρεσιών , ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

H ανάλυση γίνεται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, την περιγραφή του CPV  σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. ΕΚ 213/2008 κανονισμό της επιτροπής του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, την πίστωση του και τον κωδικό ΚΑ 10-6142.001 του προϋπολογισμού για το έτος 2019.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α Κωδικός ΚΑ Περιγραφή CPV Πίστωση (€)
       
  79417000-0 10.000,00 €
    Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)    

 

Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) Το υπ’αριθ.183/2019 πρωτογενές αίτημα  με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 19REQ004517332 και η υπ’αριθ. 57/209-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004548701

β) η βεβαίωση της  αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 57

Παρακαλούμε τον οικονομικό φορέα να μας αποστείλει σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία που θα φορά στη συμμόρφωση, προσαρμογή και υποστήριξη ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)  μέχρι την   Τρίτη 12/03/2019 στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου, Λ. Μαραθώνος 196, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας 08:00 – 15:00).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στην παρ. της Τεχνικής Έκθεσης: «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής».

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και  συμπληρωμένο το συνημμένο «ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «Τετράπολις» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ -Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται και ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η  προσφορά θα  αξιολογηθεί  από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τεχνικής έκθεσης. Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος πριν τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά

α. Ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με  το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.

 

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ”

Πέτρος Στάμου


Σχολιάστε