Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Τ.Π.Ε.

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εξυπηρετητών και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 19583/11-09-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: Ω1ΘΞΩΛΜ-ΑΓΒ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 306.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Τρίτη 24/09/2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθ. 3/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 6. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 7. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 8. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής ή συναφές.
 9. Πιστοποιητικά Τεχνικών δεξιοτήτων ή Ακαδημαϊκών σπουδών με τα στοιχεία των μηχανικών ή των προϊσταμένων των τμημάτων τους, ή των εξωτερικών συνεργατών του – υπεργολάβων του, που ενδεχομένως αναλάβουν εργασίες στο Δήμο Μαραθώνος.

Εξαιρέσεις:

α. Για όλες τις εργασίες δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή Τεχνικών δεξιοτήτων εφόσον οι μηχανικοί του τμήματος είναι διπλωματούχοι – πτυχιούχοι ειδικότητας Πληροφορικής ή συγγενών σπουδών αναγνωρισμένων ΑΕΙ.

β. Για όλες τις εργασίες δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή Τεχνικών δεξιοτήτων και Ακαδημαϊκών σπουδών εφόσον ο Ανάδοχος (ή ο υπεργολάβος του) έχει προσκομίσει πιστοποιητικό/ά από κατασκευαστή (vendor) έτοιμου λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού για την τεχνική υποστήριξη και συγκεκριμένα από την Microsoft, την Oracle, την HP, την Dell, την VMware, την Synology και την Mikrotik.

Γενικά τα Πιστοποιητικά Τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται ανά τύπο εργασίας είναι:

Τύπος εργασίας Πιστοποιητικό τεχνικών δεξιοτήτων
Δικτυακές εφαρμογές CCIE ή CCNP ή CCNA ή CompTIA Network+ ή WCNA ή MTCNA ή MTCWE ή αντίστοιχο διεθνούς κύρους
Εφαρμογές ασφάλειας CCNA Security ή CCNP Security ή CompTIA Security+ ή CEH ή CRISC ή CISM ή CISSP ή αντίστοιχο διεθνούς κύρους
Γενικές εφαρμογές τεχνικής υποστήριξης CompTIA A+ ή CCT ή ITIL 4 ή Microsoft 365 ή MTA Windows OS fundamentals ή αντίστοιχο διεθνούς κύρους, και εν παραλλήλων πιστοποιητικά συνεργασίας (partnership) των κατασκευαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών «HP» και «Dell» αντίστοιχα καθώς και του κατασκευαστή εκτυπωτών «HP», με τα οποία οι κατασκευαστές πιστοποιούν την ικανότητα επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων του Αναδόχου σε προϊόντα τους
Εφαρμογές εξυπηρετητών MCSA ή MCSE ή MTA Windows Server Administration ή αντίστοιχο διεθνούς κύρους
Εφαρμογές εικονικών μηχανών VCP-DCV ή VCP-ΝV ή VCAP ή αντίστοιχο διεθνούς κύρους
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων Oracle Database Certification ή MCSE Data Management and Analytics ή MCSA SQL ή αντίστοιχο διεθνούς κύρους

 

 1. Αποδεικτικά της εμπειρίας του σε παρόμοιες υπηρεσίες, της τεχνικής του κατάρτισης, της οργανωτικής του δομής, της επιχειρησιακής του ετοιμότητας, ώστε να κριθεί άξιος να αναλάβει την ανάθεση της περιγραφόμενης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα:

α. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  ή αντίγραφα συμβάσεων παρόμοιων υπηρεσιών σε ΟΤΑ ή σε άλλους δημόσιους φορείς (τουλάχιστον τρείς).

β. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην on-line ή τηλεφωνική υποστήριξη είναι εντός δέκα (10) λεπτών.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι ο Δήμος θα μπορεί να επικοινωνήσει 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, καθώς και κατά τα Σαββατοκύριακα, σε περιπτώσεις όπου ο Δήμος Μαραθώνος κρίνει ότι έχει παραστεί έκτακτη ανάγκη.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

 1. Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

 

Στέργιος Τσίρκας


Σχολιάστε