Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ΔΗΘΕΜΑ

Υποβολή προτάσεων σχετικά με την τέχνη του Θεάτρου

administrator Δελτία τύπου, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνος (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την τέχνη του θεάτρου, προκειμένου να υλοποιήσει δράσεις με καλλιτεχνικό περιεχόμενο για το έτος 2019. Οι δράσεις του Νομικού Προσώπου απευθύνονται σε παιδιά, νέους και ενήλικες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 11:30 π.μ.. Η κάθε πρόταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό των 10.000,00 Ευρώ μικτά (συμπεριλαμβάνεται φόρος 20%, εφόσον πρόκειται για αμοιβή φυσικού προσώπου, ή 8% για εταιρεία, κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% και υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%  επί των οποίων παρακρατείται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20% επί του χαρτοσήμου, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που ενδεχομένως επιβληθεί από την ισχύουσα νομοθεσία). Για παράδειγμα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα για το ποσό των 10.000,00€ αντιστοιχούν σε 2.012,43€, δηλαδή το πληρωτέο ποσό στην περίπτωση αυτή θα είναι €7.987,57.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε σκηνοθέτες, σκηνογράφους, εικαστικούς καλλιτέχνες, σεναριογράφους, ενδυματολόγους, σχεδιαστές, παιδαγωγούς κ.λπ. συναφή επαγγέλματα, επαγγελματίες, ανέργους, σπουδαστές ή φοιτητές σχολών με συναφή με τα ανωτέρω αντικείμενα. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dithema@marathon.gr Βιογραφικό Σημείωμα και το συνημμένο έντυπο πρότασης συμπληρωμένο με σχετική ανάλυση των παραδοτέων εργασιών, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Μπορούν να υποβληθούν μέχρι τρεις (3) προτάσεις, μια κύρια πρόταση και δύο παράλληλες δευτερεύουσες προτάσεις για σύντομα προγράμματα.

Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. δεν υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο των προτάσεων και δεν δεσμεύεται από την παρούσα πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων προγραμμάτων. Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν θα γίνει από το  διοικητικό συμβούλιο.

Η διαδικασία ανάθεσης των εργασιών θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δήμητρα Κάκαρη

Σχολιάστε