Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 745/2019

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α /2006)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007)

γ) Την υπ αριθ 51/45065/08-08-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ

δ) Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ 7385/16-04-2019 αίτηση του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, Χαλυβδόπουλου Θωμά του Σπυρίδωνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, περί χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως καθηγητής στα φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  1. με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», που δραστηριοποιούνται στη Νέα Μάκρη, επί των οδών Δημητριάδη και Καφετζή, στο Μαραθώνα επί της οδού Σπηλαίου Πανός 10 και στη Ραφήνα επί της οδού Λ. Φλέμινγκ αριθ.1
  2. με την επωνυμία «ΝΕΟ» που δραστηριοποιείται στο Γέρακα επί της Λ. Μαραθώνος 91

όπου θα απασχολείται συνολικά δώδεκα (12) ώρες κατά τη διάρκεια των έξι (6) ημερών της εβδομάδας, δύο (2) ώρες ημερησίως και πάντα μετά τις έξι (6) το απόγευμα. Η απασχόληση δεν θα παρεμποδίζει σε καμία περίπτωση την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

ε) Την υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι  οι αποδοχές που θα λαμβάνει δεν θα υπερβαίνουν τα 3/5 των ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

στ) Το υπ αριθ. 4/25-06-2019 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας Χαλυβδόπουλο Θωμά του Σπυρίδωνα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου στον υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος Χαλυβδόπουλο Θωμά του Σπυρίδωνα, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, προκειμένου να εργαστεί με αμοιβή ως Καθηγητής στα Φροντιστήρια  Β/βάθμιας εκπαίδευσης:

  1. με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», που δραστηριοποιούνται στη Νέα Μάκρη επί των οδών Δημητριάδη και Καφετζή, στο Μαραθώνα επί της οδού Σπηλαίου Πανός 10 και στη Ραφήνα επί της οδού Λ. Φλέμινγκ 1
  2. με την επωνυμία «ΝΕΟ» που δραστηριοποιείται στο Γέρακα επί της Λ. Μαραθώνος 91, απασχολούμενος συνολικά δώδεκα (12) ώρες κατά τη διάρκεια των έξι (6) ημερών της εβδομάδας δύο (2) ώρες ημερησίως και πάντα μετά τις έξι (6) το απόγευμα.

 

Η εν λόγω εργασία θα είναι μετά το πέρας του ωραρίου της υπηρεσίας που εργάζεται, συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η αμοιβή του υπαλλήλου δεν θα υπερβαίνει τα 3/5 της αμοιβής του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται για ένα (1) έτος από την έκδοση της απόφασης του Δημάρχου και μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε