Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση ωφελουμένων ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 548/2019

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄  ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

δ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

ε) Την υπ αριθ  8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/Β/31-12-2028 τ.Β΄)

στ) Την υπ αριθ   3/2019 δημόσια  πρόσκληση  σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα  συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ζ) Το υπ αριθ 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

η) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

θ) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

ι) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 80 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Ένας (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ένας (1) ΠΕ Γεωπόνων,  ένας (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

στην κατηγορία ΤΕ: δύο (2) ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ένα (1) ΤΕ Πληροφορικής

στην κατηγορία ΔΕ: τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, πέντε (5) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, δέκα πέντε (15) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, πέντε (5) ΔΕ Υδραυλικών, ένας (1) ΔΕ Πληροφορικής, πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες

στην κατηγορία ΥΕ: δέκα επτά (17) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, πέντε (5) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δύο (2) ΥΕ βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό, δύο (2) ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών & οκτώ (8) ΥΕ εργατών πρασίνου

ια)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ιβ)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιγ)Το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες κλείνουν στις 30/06/2019 λόγω  θερινής περιόδου και

την ανάγκη διακοπής του προγράμματος του διαστήματος της απασχόλησης των ατόμων που θα απασχοληθούν με την ειδικότητα  ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ από 01/07/2019 έως 31/08/2019

ιδ)Το γεγονός ότι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί κλείνουν στις 31/07/2019 λόγω θερινής περιόδου και την ανάγκη διακοπής του προγράμματος του διαστήματος της απασχόλησης των ατόμων που θα απασχοληθούν με την ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από 01/08/2019 έως 31/08/2019

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι  σαράντα εννέα (49) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:

Επώνυμο                     Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα                                             Απασχόλησης

1. ΛΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
2. ΣΙΜΑΝΤΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
3. ΓΚΙΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
5. ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
7. ΓΡΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
8. ΛΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
9. ΝΑΥΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
10 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
11 ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
12 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
13 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
14 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
15 ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020

16 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020

17 ΔΑΝΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020

18 ΖΟΥΠΑ ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020

Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/7 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/04/2020

19 ΑΛΕΞΕΛΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
20 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
21 ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
22 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
23 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
24 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
25 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
26 ΓΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/08 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/03/2020
28 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020 Λόγω διακοπής του προγράμματος από 01/08 έως 31/08/2019 επιμήκυνση μέχρι 13/03/2020
29 ΚΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
30 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
31 ΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
32 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
33 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
34 ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
35 ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
36 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
37 ΠΑΠΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
38 ΛΕΡΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
39 ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
40 ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
41 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
42 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
43 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
44 ΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
45 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
46 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
47 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
48 ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020
49 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 14/06/2019 έως 13/02/2020

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε