Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπηρεσιακό Συμβούλιο | Ορισμός εισηγητή υπαλλήλου & αναπληρωτή

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Μαραθώνας,   24 – 02 – 2017

Αριθ. Αποφ. : 388/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

β) Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 28 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/2016) Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

γ)  Την υπ αριθ. πρωτ. 68009/26270/13-9-2016 απόφαση ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδαχ ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 όπως ισχύει.

δ)  Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012/τ. Β)

ε) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί εισηγητής σε θέματα προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής καθώς και αναπληρωτής του.

στ) Τις υπ αριθ 1045/2016 & 66 /2017 αποφάσεις περί Ορισμού υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων Δήμου Μαραθώνος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής καθώς και αναπληρωτή του.

ζ) Την υπ αριθ 120/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Μετακίνηση του κ. Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Μετά την υπ αριθ 120/2017 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος περί μετακίνησης του κ. Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, ορίζουμε την Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Μαραθώνος, ως εισηγήτρια για θέματα προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής και αναπληρωτή ορίζουμε τον κ. Χαλυβδόπουλο Θωμά, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος.

Με την παρούσα παύει να έχει ισχύ οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ

Fullscreen Mode

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •