Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Aπευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης       673/2019     

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος έτους 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ΚΥΑ Δ11 οικ.16878/678_12.04.2019 (ΦΕΚ 1339_18.04.2019 τεύχος B’) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 9. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη του Σπυρίδωνος, ως νέου Δημάρχου Μαραθώνος.
 1. Τη με αριθμό 530/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 2. Την ανάγκη συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος έτους 2019
 1. Η 41/2019 Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005303250/19-07-2019.
 3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 15721/19-07-2019, 15633/19-07-2019 & 15720/22-07-2019 με (ΑΔΑ ΩΧ03ΩΛΜ-ΘΤΨ, ΨΒΞΠΩΛΜ-ΓΜΤ & 6ΟΒ1ΩΛΜ-Η3Ω) και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 249, 250 & 252 βάσει των οποίων εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005335299/24-07-2019.
 4. Την με αριθ. πρωτ. 15807/24-07-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους κ.κ. Μπέρδο Τσαπαριάν, Ιωάννη Τσάλα, Χρήστο Χαλδούπη.
 5. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου: α) της εταιρείας Χαλδούπης Χρήστος & Σια ΕΕ και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15853/25-07-2019 και β) της ατομικής επιχείρησης του κ. Μπέρδου Α. Τσαπαριάν και έλαβε αριθ. Πρωτ: 15918/25-07-2019
 6. Το από 25/07/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 7. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού 20.782,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της 41/2019 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του δήμου Μαραθώνος, στην ατομική επιχείρηση Μπέρδος Αγκ. Τσαπαριάν, με έδρα την οδό Λουτρακίου 19 – Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17341, Α.Φ.Μ. 045319944, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, στο ποσό των 182,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως: δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ), δηλαδή καθαρή αξία 13.050,00 € + Φ.Π.Α. 24% 3.132,00 € = συνολική αξία 13.050,00 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (673/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε