Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ –   114 Α/8-6-2006) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα …

Φροντίδα αδέσποτων ζώων

Στειρώσεις αδέσποτων ζώων

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου, Ζώα Συντροφιάς

Με αφορμή το διήμερο στειρώσεων αδέσποτων ζώων που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Μαραθώνος το Σαββατοκύριακο, 18 και 19 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εθελοντών, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Αθλητικού & Πολιτιστικού Πάρκου στην Νέα Μάκρη, …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 106/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 646ΩΟΕΠΟ-1ΓΚ) και (ΑΔΑΜ: 19REQ005786520) προτίθεται να προβεί στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για …

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 1η συνεδρίαση 14ης Ιανουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου …

υλικά οικοδομών

Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

1. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση κοπής – κλαδέματος καθαρισμού δένδρων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης              1253/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 55/19-11-2019 (ΑΔΑ:6ΨΡΣ465ΘΕΕ-ΓΓ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. …

Ασφάλιση οχημάτων

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την …

Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Τμήμα Πληροφορικής Θέσεις εργασίας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 9 – 20/1/2020 Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου-Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία  «Δήμος Μαραθώνος» που εδρεύει στο Μαραθώνα (Οινόης 6) Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 & 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας …

καιρός

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού|Ισχύς από 5.1.2020 έως 7.1.2020

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ  ΜΕ   ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 05-01-2020 ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-01-2020 σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ  και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ , ΠΑΓΕΤΟ, ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ …

Δημοτική αστυνομία

Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 18.156,08 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Η διαδικασία της ανωτέρω προμήθειας συνεχίζεται …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 1308/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1343/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:      1001/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α/2018) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:      1000/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α/2018) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Νοεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1278/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003). β)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010). γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 49 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχων Νοεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1277/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010). β)  Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Νοεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1276/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μονίμων υπαλλήλων Νοεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1275/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο …