Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1242/2019                                      Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1266/2019                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν γ) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1267/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) β) Τις διατάξεις των άρθρων 72,89 και 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) γ) Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1268/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) β) Τις διατάξεις των άρθρων 72,89 και 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης:  1153/2019                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: 1.         Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.         Τις διατάξεις του άρθρου 50 π του Ν.1566/85 περί πλήρωσης θέσεων βάσει …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Δημοτικού Κτιρίου Βαρνάβα λόγω του κατεπείγοντος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης              1252/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1264/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης    1263/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπευθύνου για τη διοργάνωση εκδήλωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης   1260/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ –   114 Α/8-6-2006) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ημέρες τέλεσης πολιτικών γάμων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1258/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη : α)  Τις διατάξεις των άρθρων 9,58,59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5,6 & …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων Δήμου Μαραθώνος έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης      1243/2019          Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 1229/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  1251/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Περί ματαίωσης της διαδικασίας για την προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης      1244/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποίησης αναγκαστικώς προσκυρούμενων εδαφικών εκτάσεων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης : 1221/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) Τις διατάξεις των ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄),  ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α΄) ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α΄) και του ΠΔ 323/1989 (ΦΕΚ 146 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1220/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2019) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Καθήκοντα υπαλλήλου». δ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1219/2019   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2019) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Καθήκοντα υπαλλήλου». …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  1157/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών σε διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1151/2019   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης φθορών στις οροφές Δημοτικών Κτιρίων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης              1158/2019          Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …