Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 589/2019 ΘΕΜΑ: «Μετάταξη πρώην δημοτικής αστυνόμου, από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού όπου υπηρετεί, στη δημοτική αστυνομία  Δήμου Μαραθώνος».  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών υποσταθμών Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης     620/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Αποφ.:  642/2019 ΘΕΜΑ : «Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη στον Δήμο Μαραθώνος βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ   αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης»  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 639/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης       640/2019         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του …

πένθος

Ενέργειες σε ένδειξη πένθους για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου

Αριθμός Απόφασης: 641/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/Α/7.6.2010). Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018 ) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β). …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ανέργων ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Μετατάξεις-Αποσπάσεις-Προσλήψεις

Αριθμός Απόφασης: 638/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων Ε’ κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης      637/2019          ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 622/2019 ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής για τις ενέργειες επιβολής βεβαιωθέντων προστίμων για παραβάσεις του άρ. 21 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 54 του Ν.4483/2017.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α)  Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 634/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             636/2019 ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλου του δήμου σε σεμινάριο – ημερίδα με θέμα: αλλαγές κρατήσεων – εισφορών σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 και διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης».   Ο Δήμαρχος …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης  621/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 619/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών επισκευής βιολογικού Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 618/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  605/2019   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου για τις βουλευτικές εκλογές της 07.07.2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 616/2019 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης  Ιουλίου 2019».   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση προμήθειας νερών και εδεσμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 07.07.2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης          617/2019          ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας νερών και εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των βουλευτικών εκλογών της 07/07/2019».   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών επανατοποθέτησης συσκευών αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (SEATRAC)

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης               604/2019 ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επανατοποθέτησης συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα (SEATRAC).   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 592/2019 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 591/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ …