Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Μαραθώνας 07/03/2017 Αρ. Απόφασης 408/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παύση καθηκόντων άμισθου συμβούλου Δημάρχου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

7 Μαρτίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 407/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010) γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Μαραθώνας: 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 18/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.15 & 16 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) γ) Τις διατάξεις του άρ. …