Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 984/2019 ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από τη θέση ειδικής συνεργάτιδας – ψυχαγωγού στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 983/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση σε υπάλληλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 979/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε υπάλληλους της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 978/2019 ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος».   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α) β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Καταγγελία συμβάσεως & λύση σχέσεως εργασίας υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 800/2019 ΘΕΜΑ: Καταγγελία συμβάσεως & λύση σχέσεως εργασίας υπαλλήλου απασχολούμενου στην Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & …

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | 07.09.2019 Μάτι Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α) γ)  Την προγραμματισμένη φιλανθρωπική συναυλία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 07/09/2019 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης: 973/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019, Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης: 972/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης 971/2019   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αναπλήρωση Δημάρχου Μαραθώνος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης  967/2019             Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019, Τις διατάξεις των άρθρων 58, …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης 966/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης 965/2019   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Δικτύων και Καθημερινότητας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης: 964/2019             ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης   963/2019 ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης   962/2019                                                                                        ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθ. Απόφασης: 961/2019                  ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης: 960/2019 ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης 946/2019          ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρού αφαιρετικού αλάτων πλυντηρίων Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης               947/2019 ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρού αφαιρετικού αλάτων για την επισκευή και τον καθαρισμό των πλυντηρίων της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος».   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης:  886/2019 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του …