Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Μαραθώνος» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 4.393,20 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π1/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης …

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των  ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.836,00 ευρώ …

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων με πλάτη για το αμφιθέατρο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το με αριθμό πρωτ. 8/2021 αίτημα του προέδρου για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων με πλάτη για το αμφιθέατρο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21REQ007982315. Την υπ’ αριθμό …

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση και προμήθεια χαλαζιακής άμμου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το με αριθμό πρωτ. 6/2021 αίτημα του προέδρου για την αντικατάσταση και προμήθεια χαλαζιακής άμμου μετά συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού των αμμοφίλτρων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης με αριθμό …

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή ανάδοχου έργου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου   «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» Ο …

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του ακινήτου (κυλικείου – αναψυκτηρίου) εντός του χώρου στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα  σύμφωνα με την αρ. 199/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 399/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία …

Προμήθεια ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος (ορθή επανάληψη)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας , εκτιμώμενης …

Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)  Δήμου Μαραθώνος” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)  , εκτιμώμενης αξίας 4.092,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην …

Προμήθεια ηλεκτρονικών σειρήνων για την πολιτική άμυνα (πολιτική προστασία) Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια ηλεκτρονικών σειρήνων για την πολιτική άμυνα (πολιτική προστασία) Δήμου Μαραθώνος” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρονικών σειρήνων για την πολιτική άμυνα (πολιτική προστασία), εκτιμώμενης αξίας 24.700,80 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως …

Προμήθεια σωλήνων Πυρόσβεσης εθελοντικών ομάδων Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: “Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης εθελοντικών ομάδων, για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης  εθελοντικών ομάδων, εκτιμώμενης αξίας 2.008,55 € με το Φ.Π.Α. 24%, …

Εργασίες συντήρησης – τοποθέτησης και αποξήλωσης Χριστουγεννιάτικου διακόσμου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμήςΕκτιμώμενη αξία 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020 …

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων-αθλητικών χώρων και κτιρίων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων-αθλητικών χώρων και κτιρίων » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Εκτιμώμενη αξία 19.790,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020 Αριθ. Πρωτ. 1073 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την  προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο προϋπολογισμού 8.600,00 με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:   ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Διάλυμα Υποχλωριώδες Νατρίου 12-14% …

Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄τάξεως

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020 Αριθ. Πρωτ. 1072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄ τάξεως με εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης μέχρι του ποσού των 8.900,00€ …

Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (απολυμαντικά)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (απολυμαντικά)  του Δήμου Μαραθώνος , εκτιμώμενης αξίας 5.167,50 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη 17/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας …

Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. …

Εργασία συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά δύο ομάδες εργασιών: Α) Την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Τεχνικές, Διοικητικές, Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος. Ο Δήμος μας διαθέτει πλήθος κλιματιστικών μηχανημάτων που εξυπηρετούν τόσο …

Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 10.700,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. …