Καταγγελία σύμβασης εργασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Kαταγγελία σύμβασης εργασίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την από 25/01/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2021/000077108322 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ) Την από  08/02/2021  απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

η) Την αίτηση επιμήκυνσης της προθεσμίας πρόσληψης για παράταση του προγράμματος

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: δύο (2) Μηχανικοί, δέκα (10) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, ένας (1) Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής, τρεις (3) Εργάτες Χειρωνακτικών Εργασιών, τέσσερις (4) Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, δύο (2) Υδραυλικοί, τρεις (3) Υπάλληλοι Γραφείου, δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων, ένας (1) Ξυλουργός, ένας (1) Ελαιοχρωματιστής, δύο (2) Φύλακες, (συνολικά 31 θέσεις)

ι)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ) Την υπ αριθ 97/2021 απόφαση σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκε η κα Πάντου Χρυσούλα του Θεοφάνη με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών στο Δήμο μας

ιγ) Το γεγονός ότι η κα Πάντου Χρυσούλα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στο πρόγραμμα κατά την ημερομηνία της πρόσληψής της στο Δήμο μας την 05/04/2021, λόγω του ότι είχε προσληφθεί στο Δήμο Ραφήνας το μήνα Φεβρουάριο 2021 με αποτέλεσμα να μην είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, και να μην έχει την απαραίτητη ανεργία.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Πάντου Χρυσούλας του Θεοφάνη με το Δήμο Μαραθώνος λόγω του ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, κατά την ημερομηνία της πρόσληψής της (05/04/2021) δηλαδή δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, λόγω του ότι είχε προσληφθεί στο Δήμο Ραφήνας το μήνα Φεβρουάριο 2021.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΙΡΔΩΛΜ-6ΤΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΡΔΩΛΜ-6ΤΞ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •