Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 991/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2019)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Καθήκοντα υπαλλήλου».

δ) Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί Τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

ε)Την υπ αριθ 986/2016 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/2016 τ.Α΄)

στ) Την επιτακτική και επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη της υπηρεσίας καθαριότητας, λόγω έλλειψης προσωπικού.

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Γεραμάνη Ευάγγελο του Λεωνίδα, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών με βαθμό Β΄

Αποφασίζει

Την ανάθεση στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, Γεραμάνη Ευάγγελο του Λεωνίδα κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών  με βαθμό Β΄, καθηκόντων κλάδου ΔΕ Εποπτών λόγω της επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης του Τμήματος Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχ. Χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών  Δήμου Μαραθώνος, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  από  σήμερα 16/09/2019 έως 15/11/2019.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ